زیاد از حداب اب خوردن بدون احساس زیاداب نوشیدن موجب کندی حا فظه می شود.

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم مرداد 1393 | 12:53 | نویسنده : گرجی زاده |
 روزی درجنگل دیدم که گاو نیشی پلوی من می اید.

من چون که من بچه بود وحا لیم نمی شد چوب را گرفتم و اورا زدم.

گاو من را دنبالم کرد و من جیغ کشیدم و فرار کردم.تاريخ : دوشنبه بیستم مرداد 1393 | 13:21 | نویسنده : گرجی زاده |
 روزی درجنگل دیدم که گاو نیشی پلوی من می اید.

من چون که من بچه بود وحا لیم نمی شد چوب را گرفتم و اورا زدم.

گاو من را دنبالم کرد و من جیغ کشیدم و فرار کردم.تاريخ : دوشنبه بیستم مرداد 1393 | 13:21 | نویسنده : گرجی زاده |

حلول ماه عید و شادی مسلمین است.

پایان ماه روزه، برای صائمین است

نشاط و افتخار و شادی و سربلندی

از محک الهی برای مؤمنین استتاريخ : دوشنبه ششم مرداد 1393 | 13:11 | نویسنده : گرجی زاده |

دعا می کنم غرق باران شوی

چو بوی خوش یاس و ریحان شوی

چو یاران مهدی (عج) شمارش کنند

دعا می کنم جزو یاران شوی.تاريخ : دوشنبه بیست و سوم تیر 1393 | 13:59 | نویسنده : گرجی زاده |