حلول ماه عید و شادی مسلمین است.

پایان ماه روزه، برای صائمین است

نشاط و افتخار و شادی و سربلندی

از محک الهی برای مؤمنین استتاريخ : دوشنبه ششم مرداد 1393 | 13:11 | نویسنده : گرجی زاده |

حلول ماه عید و شادی مسلمین است.

پایان ماه روزه، برای صائمین است

نشاط و افتخار و شادی و سربلندی

از محک الهی برای مؤمنین استتاريخ : دوشنبه ششم مرداد 1393 | 13:11 | نویسنده : گرجی زاده |

حلول ماه عید و شادی مسلمین است.

پایان ماه روزه، برای صائمین است

نشاط و افتخار و شادی و سربلندی

از محک الهی برای مؤمنین استتاريخ : دوشنبه ششم مرداد 1393 | 13:11 | نویسنده : گرجی زاده |

حلول ماه عید و شادی مسلمین است.

پایان ماه روزه، برای صائمین است

نشاط و افتخار و شادی و سربلندی

از محک الهی برای مؤمنین استتاريخ : دوشنبه ششم مرداد 1393 | 13:10 | نویسنده : گرجی زاده |

حلول ماه عید و شادی مسلمین است.

پایان ماه روزه، برای صائمین است

نشاط و افتخار و شادی و سربلندی

از محک الهی برای مؤمنین استتاريخ : دوشنبه ششم مرداد 1393 | 13:10 | نویسنده : گرجی زاده |

دعا می کنم غرق باران شوی

چو بوی خوش یاس و ریحان شوی

چو یاران مهدی (عج) شمارش کنند

دعا می کنم جزو یاران شوی.تاريخ : دوشنبه بیست و سوم تیر 1393 | 13:59 | نویسنده : گرجی زاده |